Taken en bevoegdheden

De ledenraad vervult een belangrijke sleutelrol tussen leden en directie van Rabobank Leiden-Katwijk.

Wat doet de ledenraad?
De ledenraad heeft een aantal statutaire taken en bevoegdhedenheden. Zo beslist ze onder meer over de benoeming van de leden van de raad van commissarissen, de vaststelling van de jaarrekening, het verlenen van décharge voor het gevoerde beleid en het toezicht daarop. Ook over de besteding van een deel van de winst, het coöperatief dividend, heeft de ledenraad een stem of geeft advies.

De ledenraad hoeft zich niet strikt te beperken tot zijn statutaire taken. De betekenis van de ledenraad wordt groter als de leden ook willen optreden als adviesraad, klankbordgroep en netwerk voor de directie en medewerkers van de bank. Een betrokken ledenraad, die zich niet louter richt op zijn bevoegdheden, helpt ook echt mee verbindingen tot stand te brengen in het werkgebied van de bank.

Hoe ziet de ledenraad eruit?
De ledenraad bestaat uit maximaal 50 personen ingedeeld in drie kieskringen. Een kieskring Particulieren, een kieskring MKB-Private Banking en een kieskring Grootzakelijke klanten. Bij de samenstelling van de ledenraad is gekeken naar een goede afspiegeling uit deze klantgroepen. De ledenraad dient tevens een afspiegeling van mannen, vrouwen, ouderen en jongeren.