Voorwaarden Rabobank Wensenfonds

 • Het Rabobank Wensenfonds is een fonds van Rabobank Leiden-Katwijk.
 • De aanvrager moet een vereniging of stichting zijn. Een aanvraag (voortaan wens) wordt per geval beoordeeld.
 • De aanvrager is een vrijwilligersorganisatie die niet gericht is op het maken van winst.
 • De aanvrager is gevestigd in de gemeente Katwijk, Leiden, Leiderdorp of Oegstgeest en heeft een lokaal en/of regionaal karakter (geen landelijk karakter). De activiteiten van de aanvrager vinden ook in dit gebied plaats.
 • Een aanvrager kan per editie van het Wensenfonds één wens indienen.
 • De aangevraagde bijdrage is tenminste € 1.500,- en maximaal € 5.000,-.
 • Een wens is altijd ‘sociaal-maatschappelijk’. Hieronder wordt verstaan dat meerdere personen baat moeten hebben als een wens wordt uitgevoerd (uitvoering van de wens gaat het persoonlijk belang te boven) en dat een wens de sociale leefomgeving verbetert.
 • Het fonds verstrekt geen bijdrage van 100 procent. De aanvrager brengt een deel van de kosten zelf bijeen of gebruikt hiervoor andere manieren van fondswerving.
  Wensen voor projecten die al opgestart of gerealiseerd zijn worden niet in behandeling genomen.
  De bijdrage beperkt zich tot een éénmalige uitkering.
 • De aanvragerdient, bij aanvang van de inschrijfperiode, rekeninghouder te zijn bij Rabobank Leiden-Katwijk. Aanvragers die een sponsorovereenkomst met Rabobank Leiden-Katwijk hebben komen niet in aanmerking voor deelname aan het Rabobank Wensenfonds.
 • Wensen mogen niet maatschappelijk discutabel, conflictgevoelig of milieubelastend zijn.Ook mogen verzoeken niet dienen voor de dekking van exploitatiekosten, personeelskosten, (eenmalige) evenementen en/of onderhoud aan inventaris/gebouwen.
  Groeperingen die zich met de vervulling van een wens in politieke of levensbeschouwelijke zin willen profileren zijn uitgesloten van deelname.
 • Voor een positief besluit moet de uitvoering van het project binnen één jaar na indienen plaatsvinden. Verzoeken die louter in de ideeënfase zitten vallen hier buiten.
 • Wensen kunnen tijdens de inschrijfperiode alleen worden ingediend via www.dichterbijleidenkatwijk.nl.
 • Een commissie bestaande uit ledenraadsleden, ambassadeurs en medewerkers van Rabobank Leiden-Katwijk beoordeelt de wensen (beoordelingscommissie). Zij bepalen of de wens voldoet aan de voorwaarden en dus genomineerd wordt. Leden van de beoordelingscommissie kunnen geen wens indienen.
 • In de beoordelingscommissie worden alleen complete wensen behandeld. Bij de toekenning van een donatie uit het Rabobank Wensenfonds kunnen aanvullende voorwaarden worden gesteld.De aanvragers van wensen ontvangen schriftelijk bericht over het feit of zij wel/niet genomineerd zijn.
 • De genomineerde wensen worden gepubliceerd opwww.dichterbijleidenkatwijk.nl.
  Klanten van Rabobank Leiden-Katwijk kunnen drie stemmen uitbrengen op genomineerde wensen, maximaal een stem per wens. Elke stem is € 15,- waard.
  Leden van Rabobank Leiden-Katwijk kunnen vier stemmen uitbrengen op tenminste drie genomineerde wensen. Elke stem is € 15,- waard.
  Stemmen kunnen alleen digitaal worden uitgebracht. Klanten en leden van Rabobank Leiden-Katwijk ontvangen een stemcode per post of e-mail. Uitleg over het stemmen vindt u onderaan deze voorwaarden.
 • Aan de genomineerden worden twee extra prijzen beschikbaar gesteld.
  Vier sympathieprijzen van de jury à € 500,-. Een voor elke kern in het werkgebied van Rabobank Leiden-Katwijk: Katwijk, Rijnsburg-Valkenburg, Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest.
  Vier originaliteitsprijzen van de jury à € 500,-. Een voor elke kern in het werkgebied van Rabobank Leiden-Katwijk: Katwijk, Rijnsburg-Valkenburg, Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest. Deze prijs heeft betrekking op de originaliteit/impact van de campagne die de genomineerde vereniging/stichting voert voor het werven van stemmen.
 • Rabobank Leiden-Katwijk organiseert, nadat de winnaars en bedragen bekend zijn, een feestelijke bijeenkomst. Voor deze bijeenkomst worden alle genomineerden uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomst wordt bekend gemaakt welke wensen een bijdrage ontvangen en wat de hoogte van de bijdrage is. Om voor toekenning in aanmerking te komen dient de genomineerde wens tenminste 100 stemmen te ontvangen.
  De aanvrager dient, in geval van een toekenning, aanwezig te zijn bij dit evenement. Bij absentie zal geen donatie worden uitgekeerd. Over de hoogte van de donatie is geen discussie mogelijk.
 • De Rabobank mag, om fiscale redenen, voor een verstrekte donatie geen tegenprestaties verlangen. De bank stelt dit echter wel op prijs. Het staat de begunstigde aanvrager vrij tegenprestaties te verrichten. Het staat de Rabobank Leiden-Katwijk vrij media uitingen te doen over toegekende donaties.
 • De aanvrager is bij toekenning van een donatie verplicht om na afloop van het project de bank verslag te doen over het gerealiseerde resultaat. De aanvrager dient op verzoek een bestedingscontrole door de bank toe te staan op de toegezegde donatie.
 • Rabobank Leiden-Katwijk behoudt zich het recht voor om wensen zonder opgaaf van redenen van deelname uit te sluiten.
 • Over de uiteindelijke uitslag van de wedstrijd is geen discussie mogelijk.
 • Deze algemene spelvoorwaarden zijn te raadplegen via www.dichterbijleidenkatwijk.nl.
 • De directie van Rabobank Leiden-Katwijk behoudt te allen tijde het recht om verenigingen/ stichtingen uit te sluiten van, dan wel toe te laten tot deelname aan het Wensenfonds en mag indien daar aanleiding toe is, achteraf om verantwoording vragen aan de vereniging/stichting.
 • In zaken waarin dit reglement niet voorziet, beslist Rabobank Leiden-Katwijk.


Uitleg stemmen door leden
Elk lid van Rabobank Leiden-Katwijk, geboren in 2000 of eerder, ontvangt aan het begin van de stemperiode een unieke stemcode. Met deze stemcode kan hij/zij op de website www.dichterbijleidenkatwijk.nl stemmen.
Een lid mag vier stemmen uitbrengen, op tenminste drie genomineerde wensen. Elke stem die de genomineerde ontvangt is € 15,- waard.
Elke klant van Rabobank Leiden-Katwijk, geboren in 2000 of eerder, ontvangt aan het begin van de stemperiode een unieke stemcode. Met deze stemcode kan hij/zij op de website www.dichterbijleidenkatwijk.nl stemmen.
Een lid mag drie stemmen uitbrengen, op drie genomineerde wensen. Elke stem die de genomineerde ontvangt is € 15,- waard.

Om een bijdrage uit het Wensenfonds te ontvangen moet de genomineerde minimaal 100 stemmen ontvangen. Dit is de kiesdrempel. Genomineerden die aan het einde van de stemperiode 99 of minder stemmen hebben ontvangen, ontvangen geen uitkering uit het Wensenfonds.

Bij het inschrijven dienen verenigingen en stichtingen de totale projectkosten op te geven en het bedrag dat zij vragen van het Wensenfonds. Dit bedrag mag niet gelijk of hoger zijn dan de projectkosten enniet hoger zijn dan € 5.000,-. Dit is ook het maximale bedrag dat wordt uitgekeerd. Ook indien de genomineerde meer stemmen ontvangt.
NB: Alleen klanten en leden van Rabobank Leiden-Katwijk die per e-mail of post door de bank benaderd willen worden ontvangen een stemcode.

Voorbeelden stemmen

Voorbeeld 1:

 • Vereniging A vraagt een bedrag van € 4.000,- uit het Wensenfonds en wordt genomineerd door de commissie.
 • Vereniging A ontvangt 280 stemmen á € 15,-. Dit komt op een bedrag van € 4.200,-, maar omdat niet meer wordt uitgekeerd dan het gevraagde bedragwint vereniging € 4.000,-.

Voorbeeld 2:

 • Vereniging B vraagt een bedrag van € 2.000,- uit het Wensenfonds en wordt genomineerd door de commissie.
 • Vereniging B ontvangt 40 stemmen. Zij heeft de kiesdrempel dus niet gehaald en ontvangt dus geen bijdrage.

Voorbeeld 3:

 • Vereniging C vraagt een bedrag van € 3.500,- uit het Wensenfonds en wordt genomineerd door de commissie.
 • Vereniging C ontvangt 120 stemmen ဠ15,-. Dit komt op een bedrag van € 1.800,- euro. Vereniging C krijgt dus € 1.700,- minder dan het gevraagde bedrag.