Voorwaarden

 1. Het Rabobank Wensenfonds is een fonds van Rabobank Leiden-Katwijk.
   
 2. De aanvrager moet een organisatie zijn. De verzoeker kan geen deel uitmaken van de commissie Rabobank Wensenfonds. Een aanvraag wordt per geval beoordeeld.
   
 3. De aangevraagde bijdrage moet liggen tussen € 1.250,- en € 5.000,-. Voor lagere bedragen kan een verzoek om een donatie het hele jaar door worden gemaild naar Communicatie.LeidenKatwijk@rabobank.nl. 
   
 4. Een wens is altijd ‘sociaal-maatschappelijk’. Hieronder wordt verstaan dat meerdere personen baat moeten hebben als een wens wordt uitgevoerd (het persoonlijk belang te boven gaat) en dat een wens de sociale leefomgeving verbetert. Aan het project of de organisatie mogen geen commerciële doelstellingen verbonden zijn. Een winstoogmerk mag zowel bij het project als bij de organisatie niet aanwezig zijn.
   
 5. Het fonds verstrekt geen bijdrage van 100 procent. De aanvrager brengt een deel van de kosten ook zelf bijeen. Samenwerking loont. Aanvragen voor projecten die al zijn opgestart of gerealiseerd zijn worden niet in behandeling genomen. De bijdrage beperkt zich tot een éénmalige uitkering.
   
 6. De aanvragende organisatie dient, bij aanvang van de inschrijfperiode, rekeninghouder te zijn bij Rabobank Leiden-Katwijk. Aanvragers die een sponsorovereenkomst met Rabobank Leiden-Katwijk hebben komen niet in aanmerking voor het Rabobank Wensenfonds.
   
 7. Voor onderstaande categorieën kunnen aanvragen worden ingediend:

  ·         Zorg, Onderwijs & Duurzaamheid
  ·         Buurt & wijk
  ·         Sport & cultuur

 8. Initiatieven en projecten dienen uitgevoerd te worden binnen het werkgebied van Rabobank Leiden-Katwijk. Dit zijn de gemeenten Katwijk, Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest.

 9. Aanvragen mogen niet maatschappelijk discutabel of milieubelastend zijn. Ook mogen verzoeken niet dienen voor de dekking van exploitatiekosten of personeelskosten.
   
 10. Voor een positief besluit moet de uitvoering van het project binnen één jaar plaatsvinden. Verzoeken die louter in de ideeënfase zitten vallen hier buiten.
   
 11. Aanvragen kunnen tijdens de inschrijfperiode alleen worden ingediend via www.dichterbijleidenkatwijk.nl
   
 12. Een commissie bestaande uit ledenraadsleden en medewerkers van Rabobank Leiden-Katwijk beoordeelt de aanvragen. Zij bepalen of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden en dus genomineerd wordt.
   
 13. In de commissie worden alleen complete verzoeken behandeld. Bij de toekenning van een donatie uit het Rabobank Wensenfonds kunnen aanvullende voorwaarden worden gesteld. De aanvragers van wensen welke niet genomineerd zijn ontvangen hiervan bericht. Ook de genomineerden ontvangen bericht.
   
 14. De genomineerde wensen worden gepubliceerd op www.dichterbijleidenkatwijk.nl. (Particuliere) klanten van Rabobank Leiden-Katwijk kunnen drie stemmen toewijzen (een stem in elke categorie). Een stem kan alleen digitaal worden uitgebracht. Elke stem is € 25,- waard. Klanten van Rabobank Leiden-Katwijk ontvangen hiervoor een speciale stemcode. Leden hebben een extra stem, deze mogen zijn naar eigen wens toewijzen. Uitleg over het stemmen kunt u onderaan deze pagina vinden.
   
 15. Rabobank Leiden-Katwijk organiseert, nadat de winnaars en bedragen bekend zijn, een feestelijke bijeenkomst. Voor deze bijeenkomst worden alle genomineerden uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomst wordt bekend gemaakt welke wensen worden uitgevoerd. De aanvrager dient, in geval van een toekenning, aanwezig te zijn bij dit evenement. Bij absentie zal geen donatie worden uitgekeerd. Over de hoogte van de donatie is geen discussie mogelijk.
   
 16. Bijdragen worden pas uitgekeerd op het moment dat zeker is dat het totale project haalbaar is en daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden. Dit tot een periode van maximaal één jaar na toezegging van de bijdrage. Wordt deze periode overschreden dan dient een nieuw verzoek te worden ingediend.
   
 17. De Rabobank mag, om fiscale redenen, voor een verstrekte donatie geen tegenprestaties verlangen. De bank stelt dit echter wel op prijs. Het staat de begunstigde aanvrager vrij tegenprestaties te verrichten. Het staat de Rabobank Leiden-Katwijk vrij media uitingen te doen over toegekende donaties.
   
 18. De aanvrager is bij toekenning van een donatie verplicht om na afloop van het project de bank verslag te doen over het gerealiseerde resultaat. De aanvrager dient op verzoek een bestedingscontrole door de bank toe te staan op de toegezegde donatie.
   
 19. Rabobank Leiden-Katwijk behoudt zich het recht voor om aanvragen zonder opgaaf van redenen van deelname uit te sluiten.

Uitleg stemmen door klanten

Elke klant van Rabobank Leiden-Katwijk ontvangt aan het begin van de stemperiode een unieke stemcode. Met deze stemcode kunnen zij op de website www.dichterbijleidenkatwijk.nl stemmen.
Een klant mag per categorie één stem uitbrengen. In totaal heeft elke klant dus drie stemmen. Elke stem die de genomineerde ontvangt is € 25,- waard.
Leden van de bank hebben een vierde stem. Deze mogen zij, ongeacht de categorie, toewijzen aan een genomineerde. 

Om een bijdrage uit het Wensenfonds te ontvangen moet de genomineerde minimaal 50 stemmen ontvangen. Dit is de kiesdrempel. Genomineerden die aan het einde van de stemperiode 49 of minder stemmen hebben ontvangen ontvangen geen uitkering uit het Wensenfonds.

Bij het inschrijven dienen verenigingen en stichtingen de totale projectkosten op te geven en het bedrag dat zij vragen van het Wensenfonds. Dit bedrag mag niet gelijk of hoger zijn dan de projectkosten en niet hoger zijn dan € 5.000,-. Dit is ook het maximale bedrag dat wordt uitgekeerd. Ook indien de genomineerde meer stemmen ontvangt.

Voorbeelden stemmen

Voorbeeld 1:

 • Vereniging A vraagt een bedrag van € 4.000,- uit het Wensenfonds en wordt genomineerd door de commissie.
 • Vereniging A ontvangt 180 stemmen á € 25,-. Dit komt op een bedrag van € 4.500,-, maar omdat niet meer wordt uitgekeerd dan het gevraagde bedrag wint vereniging A € 4.000,-

Voorbeeld 2:

 • Vereniging B vraagt een bedrag van € 2.000,- uit het Wensenfonds en wordt genomineerd door de commissie.
 • Vereniging B ontvangt 40 stemmen. Zij heeft de kiesdrempel dus niet gehaald en ontvangt dus geen bijdrage.

Voorbeeld 3:

 • Vereniging C vraagt een bedrag van € 3.500,- uit het Wensenfonds en wordt genomineerd door de commissie.
 • Vereniging C ontvangt 120 stemmen á  25,-. Dit komt op een bedrag van € 3.000,- euro. Vereniging C krijgt dus € 500,- minder dan het gevraagde bedrag.