Voorwaarden Rabobank Wensenfonds

Voorwaarden Rabobank Wensenfonds 2019
 1. Het Rabobank Wensenfonds is een fonds van Rabobank Leiden-Katwijk.
   
 2. De aanvrager:
  1. Is een vereniging of stichting. Een aanvraag (voortaan wens) wordt per geval beoordeeld.
  2. Is een vrijwilligersorganisatie die niet gericht is op het maken van winst.
  3. Is gevestigd in de gemeente Katwijk, Leiden, Leiderdorp of Oegstgeest en heeft een lokaal en/of regionaal karakter (geen landelijk karakter). De activiteiten van de aanvrager vinden ook in dit gebied plaats.
    
 3. Een aanvrager kan per editie van het Wensenfonds één wens indienen.
   
 4. Wanneer een vereniging of stichting bestaat uit meerdere locaties kan een wens worden ingediend voor elke afzonderlijke locatie. Deze activiteiten van de verschillende locaties dienen verschillende doelgroepen. Bijv. een scholengemeenschap met verschillende scholen of een zorgorganisatie met verschillende verzorgingstehuizen.
   
 5. De aangevraagde bijdrage is tenminste € 750,- en maximaal € 5.000,-.
   
 6. Een wens is altijd ‘sociaal-maatschappelijk’. Hieronder wordt verstaan dat meerdere personen baat moeten hebben als een wens wordt uitgevoerd (uitvoering van de wens gaat het persoonlijk belang te boven) en dat een wens de sociale leefomgeving verbetert.
   
 7. Het fonds verstrekt geen bijdrage van 100 procent. De aanvrager brengt een deel van de kosten zelf bijeen of gebruikt hiervoor andere manieren van fondswerving.
  Wensen voor projecten die al opgestart of gerealiseerd zijn worden niet in behandeling genomen.
  De bijdrage beperkt zich tot een éénmalige uitkering.
   
 8. De aanvrager dient, bij aanvang van de inschrijfperiode, rekeninghouder te zijn bij Rabobank Leiden-Katwijk.
   
 9. Het is aanvragers die een sponsorovereenkomst met Rabobank Leiden-Katwijk hebben toegestaan een aanvraag in te dienen. De aard van de aanvraag dient maatschappelijk te zijn en geen onderdeel te zijn van de reguliere activiteiten van de aanvrager.
   
 10. Wensen mogen niet maatschappelijk discutabel, conflictgevoelig of milieubelastend zijn. Ook mogen verzoeken niet dienen voor de dekking van exploitatiekosten, personeelskosten, (eenmalige) evenementen en/of onderhoud aan inventaris/gebouwen.
  Aanvragers die zich met de vervulling van een wens in politieke of levensbeschouwelijke zin willen profileren zijn uitgesloten van deelname.
   
 11. Voor een positief besluit moet de uitvoering van het project binnen één jaar na indienen plaatsvinden. Verzoeken die louter in de ideeënfase zitten vallen hier buiten.
   
 12. Wensen kunnen tijdens de inschrijfperiode alleen worden ingediend via www.dichterbijleidenkatwijk.nl.
   
 13. Een commissie bestaande uit ledenraadsleden, ambassadeurs en medewerkers van Rabobank Leiden-Katwijk beoordeelt de wensen (beoordelingscommissie). Zij bepalen of de wens voldoet aan de voorwaarden en genomineerd wordt. Leden van de beoordelingscommissie kunnen geen wens indienen.
   
 14. In de beoordelingscommissie worden alleen complete wensen behandeld. Bij de toekenning van een donatie uit het Rabobank Wensenfonds kunnen aanvullende voorwaarden worden gesteld. De aanvragers van wensen ontvangen schriftelijk (e-mail) bericht over het feit of zij wel/niet genomineerd zijn.
   
 15. De genomineerde wensen worden gepubliceerd op www.dichterbijleidenkatwijk.nl.
  Klanten van Rabobank Leiden-Katwijk kunnen drie stemmen uitbrengen op genomineerde wensen, maximaal een stem per wens. Elke stem is € 15,- waard.
  Leden van Rabobank Leiden-Katwijk kunnen vier stemmen uitbrengen op tenminste drie genomineerde wensen. Elke stem is € 15,- waard.
  Stemmen kunnen alleen digitaal worden uitgebracht. Klanten en leden van Rabobank Leiden-Katwijk ontvangen een stemcode per post of e-mail.

   
 16. Aan de genomineerden wordt een extra prijs beschikbaar gesteld: vier sympathieprijzen van de jury à € 500,-. Een voor elke kern in het werkgebied van Rabobank Leiden-Katwijk: Katwijk, Rijnsburg-Valkenburg, Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest.
   
 17. Rabobank Leiden-Katwijk organiseert, nadat de winnaars en bedragen bekend zijn, een feestelijke bijeenkomst. Voor deze bijeenkomst worden alle genomineerden uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomst wordt bekend gemaakt welke wensen een bijdrage ontvangen en wat de hoogte van de bijdrage is. Om voor toekenning in aanmerking te komen dient de genomineerde wens tenminste 50 stemmen te ontvangen.
  De aanvrager dient, in geval van een toekenning, aanwezig te zijn bij dit evenement. Bij absentie wordt geen donatie uitgekeerd. Over de hoogte van de donatie is geen discussie mogelijk.
   
 18. De Rabobank mag, om fiscale redenen, voor een verstrekte donatie geen tegenprestaties verlangen. De bank stelt dit echter wel op prijs. Het staat de begunstigde aanvrager vrij tegenprestaties te verrichten. Het staat de Rabobank Leiden-Katwijk vrij media uitingen te doen over toegekende donaties.
   
 19. De aanvrager is bij toekenning van een donatie verplicht om na afloop van het project de bank verslag te doen over het gerealiseerde resultaat. De aanvrager dient op verzoek een bestedingscontrole door de bank toe te staan op de toegezegde donatie.
   
 20. Rabobank Leiden-Katwijk behoudt zich het recht voor om wensen zonder opgaaf van redenen van deelname uit te sluiten.
   
 21. Over de uiteindelijke uitslag van de wedstrijd is geen discussie mogelijk.
   
 22. Deze algemene spelvoorwaarden zijn te raadplegen via www.dichterbijleidenkatwijk.nl.
   
 23. De directie van Rabobank Leiden-Katwijk behoudt te allen tijde het recht om verenigingen/ stichtingen uit te sluiten van, dan wel toe te laten tot deelname aan het Wensenfonds en mag indien daar aanleiding toe is, achteraf om verantwoording vragen aan de vereniging/stichting.
   
 24. In zaken waarin dit reglement niet voorziet, beslist Rabobank Leiden-Katwijk
   

UITLEG STEMMEN

Elk lid van Rabobank Leiden-Katwijk, geboren in 2001 of eerder, ontvangt aan het begin van de stemperiode een unieke stemcode. Met deze stemcode kan hij/zij op de website www.dichterbijleidenkatwijk.nl stemmen. Een lid mag vier stemmen uitbrengen, op tenminste drie genomineerde wensen. Elke stem die de genomineerde ontvangt is € 15,- waard. 

Elke klant van Rabobank Leiden-Katwijk, geboren in 2001 of eerder, ontvangt aan het begin van de stemperiode een unieke stemcode. Met deze stemcode kan hij/zij op de website www.dichterbijleidenkatwijk.nl stemmen. Een klant mag drie stemmen uitbrengen, op drie genomineerde wensen. Elke stem die de genomineerde ontvangt is € 15,- waard. 


Om een bijdrage uit het Wensenfonds te ontvangen moet de genomineerde minimaal 50 stemmen ontvangen. Dit is de kiesdrempel. Genomineerden die aan het einde van de stemperiode 49 of minder stemmen hebben ontvangen, ontvangen geen uitkering uit het Wensenfonds.

Bij het inschrijven dienen verenigingen en stichtingen de totale projectkosten op te geven en het bedrag dat zij vragen van het Wensenfonds. Dit bedrag mag niet gelijk of hoger zijn dan de projectkosten en niet hoger zijn dan € 5.000,-. Dit is ook het maximale bedrag dat wordt uitgekeerd. Ook indien de genomineerde meer stemmen ontvangt.

NB: Alleen klanten en leden van Rabobank Leiden-Katwijk die per e-mail of post door de bank benaderd willen worden ontvangen een stemcode.


Voorbeelden stemmen

Voorbeeld 1:

 • Vereniging A vraagt een bedrag van € 4.000,- uit het Wensenfonds en wordt genomineerd door de commissie.
 • Vereniging A ontvangt 280 stemmen á € 15,-. Dit betekent een bedrag van € 4.200,-, maar omdat niet meer wordt uitgekeerd dan het gevraagde bedrag wint vereniging € 4.000,-.

Voorbeeld 2:

 • Vereniging B vraagt een bedrag van € 2.000,- uit het Wensenfonds en wordt genomineerd door de commissie.
 • Vereniging B ontvangt 30 stemmen. Zij heeft de kiesdrempel dus niet gehaald en ontvangt dus geen bijdrage.

Voorbeeld 3:

 • Vereniging C vraagt een bedrag van € 3.500,- uit het Wensenfonds en wordt genomineerd door de commissie.
 • Vereniging C ontvangt 120 stemmen á € 15,-. Dit betekent een bedrag van € 1.800,- euro. Vereniging C krijgt dus € 1.700,- minder dan het gevraagde bedrag.